* اصلاح ، ارتقاء ، ایجاد، حذف و جابجایی پست های سازمانی – ارزیابی مستمر از وضعیت کیفی و کمی پرسنل و منابع به منظور شناخت قابلیتها و توان نیروهای موجود واحدها و تهیه شرح وظایف پرسنلی – نظارت بر صحت ، کنترل و تطبیق کلیه احکام صادره با تشکیلات تفصیلی و استاندارد های    موجود مطابق ضوابط و رویه های مورد عمل

*نظارت و انجام اصلاحات در سامانه جامع تشکیلات وزارت جهت انجام کلیه تغییرات تشکیلاتی 

 *انجام مکاتبات با کلیه واحدها در خصوص پیشنهادات تشکیلاتی اعم از توسعه ، ارتقاء و استفاده بهینه از ساختار کاربردی در دست اقدام و همچنین انعکاس درخواست های مربوطه به وزارت متبوع و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

* بررسی پرونده و پیش بینی پست سازمانی جهت افراد متقاضی انتقال از سایر مراکز، به سایر مراکز ، مامور به خدمت در دانشگاه ، تغییر محل خدمت – تغییر سمت .

 *نظارت بر ورود اطلاعات تشکیلات به رایانه و برنامه تخصصی تشکیلات – نظارت بر کلیه احکام صادره و تطبیق آن با ساختار تشکیلات – تطبیق وضع تشکیلات مراکز با متصدیان مربوطه واحدها در جهت به روز رسانی اطلاعات تشکیلات ، جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه و تنظیم نمودار و جداول سازمانی . 

* تهیه ، تدوین ، پیشنهاد و بررسی چارتهای سازمانی جهت واحدهای تابعه در چهار چوب ضوابط ، افزایش و تبدیل وضع پستهای سازمانی اعم از ارتقاء ایجاد و تبدیل بررسی درخواستهای امور تشکیلات تحت پوشش. 

* تهیه و تنظیم شرح وظایف کارکنان . 

*جمع بندی ،بررسی ،کارشناسی و مکاتبه امور تشکیلاتی در جهت انعکاس به وزارت متبوع و سازمان مدیریت ،پیگیری مکاتبات در تهران ،شرکت در سمینارها و جلسات مربوطه

* بهينه سازي فرايند سيستم ها و روش ها در امور ساختار تشكيلاتي و نظارت بر انجام كار

* تنظيم نمودارها و ساختارهاي سازماني و تشكيلاتي

*بازنگري و اصلاح مستمر ساختار و پست هاي سازماني كليه مراكز تحت پوشش دانشگاه.

*تهيه و تدوين شرح و ظايف واحدها و پست هاي سازماني بمنظور تقسيم صحيح كار و مسؤوليت ها.

* پيش بيني نيازهاي ساختاري و تشكيلاتي دانشگاه

*طراحي الگوي ساختاري و تشكيلاتي جهت كليه مراكز تحت پوشش دانشگاه
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-13 17:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ